segunda-feira, abril 28, 2008

Japoneses e suas profissões

Takamassa Nomuro ? pedreiro
Kotuka Oku Dokara ? proctologista
Katano Okako ? gari
Kawara Norio ? pescador
Tanaka Traka ? cobrador de ônibus
Fujiko Oro ? trombadinha
Kurano Okoko ? psiquiatra
Kijuro Burabo ? banqueiro
Armando Oboro ? confeiteiro
Takafuro Nokoko ? neurocirurgião
Kutuka Aguya ? acumputurista
Dibuya Omiyo ? roceiro
Hideo Orrabo ? homossexual
Kaguya Nopano ? costureiro
Kanota Nakama ? prostituta
Fumiko Karo ? traficante

Nenhum comentário: